Nákupný Košík

Všeobecné podmienky
PREHĽAD

Táto webová stránka je prevádzkovaná cez ActiveDesk. Na celom webe sa termíny "my", "nás" a "naše" odkazujú na ActiveDesk. ActiveDesk ponúka tieto webové stránky vrátane všetkých informácií, nástrojov a služieb dostupných na tomto mieste pre vás užívateľov, s podmienkou prijatia všetkých podmienok, zásad a oznámení tu uvedených.
Navštívením našej stránky a/alebo zakúpením nejakého tovaru od nás sa zaväzujete k našim “Službám” a súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami (“Podmienky poskytovania služby”, ”Podmienky”) vrátane tých dodatočných podmienok a zásad v tomto dokumente a/alebo, ktoré sú dostupné cez odkaz, Tieto Podmienky poskytovania služby sa vzťahujú na všetkých užívateľov stránky vrátane, ale bez obmedzenia, užívateľov, ktorí si stránku len prehliadajú, dodávateľov, zákazníkov, obchodníkov a/alebo prispievateľov obsahu stránky.

Prosím, prečítajte si pozorne Podmienky poskytovania služby než vstúpite a použijete naše stránky. Vstúpením alebo použitím akejkoľvek časti našej stránky vyjadrujete súhlas, že ste viazaní týmito Podmienkami poskytovania služby. Ak nesúhlasíte so všetkými podmienkami v tejto zmluve, potom stránku nepoužívajte ani nevyužívajte akúkoľvek službu. Ak sú tieto Podmienky poskytovania služby považované za ponuku, ich prijatie je výslovne obmedzené na tieto Podmienky poskytovania služby.

Akékoľvek nové funkcie alebo nástroje, ktoré sú pridané do aktuálneho obchodu, tiež podliehajú Podmienkam poskytovania služby. Najaktuálnejšiu verziu Podmienok poskytovania služby môžete kedykoľvek skontrolovať na tejto stránke. Vyhradzujeme si právo aktualizovať, zmeniť alebo nahradiť akúkoľvek časť týchto Podmienok poskytovania služby uverejnením aktualizácií a/ alebo zmien na našich stránkach. Je vašou zodpovednosťou pravidelne kontrolovať túto stránku ohľadom zmien. Vašim ďalším používaním alebo prístupom na webové stránky po zaslaní akýchkoľvek zmien vyjadrujete svoj súhlas s týmito zmenami.
Náš obchod je umiestnený na Shopify Inc. Poskytujú nám online platformu pre elektronický obchod, ktorá nám umožňuje predávať produkty a služby vám zákazníkom.

ODSEK 1 – PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU

Súhlasom s týmito Podmienkami služby vyhlasujete, že ste dosiahli minimálny vek plnoletosti vo Vašom štáte alebo mieste pobytu, alebo že ste dosiahli tento vek a dali ste nám svoj súhlas, aby niektorí Vaši neplnoletí rodinní príslušníci používali túto stránku.
Nesmiete používať naše výrobky akýmkoľvek nelegálnym či neoprávneným účelom, rovnako nemôžete používaním Služby porušovať platné zákony vo vašej jurisdikcii (vrátane, ale bez obmedzenia na zákony o autorských právach).
Nesmiete prenášať žiadne červy alebo vírusy alebo akýkoľvek kód deštruktívnej povahy.
Porušenie alebo porušenie niektorej z Podmienok bude mať za následok okamžité ukončenie Vašich Služieb.

ODSEK 2 – VŠEOBECNÉ PODMIENKY

Vyhradzujeme si právo odmietnuť službu komukoľvek, z akéhokoľvek dôvodu a kedykoľvek.
Chápte, že váš obsah (nezahŕňa informácie o kreditných kartách) môže byť prenesený nezašifrovane a zahŕňať (a) prenosy prostredníctvom rôznych sietí; a (b) zmeny pre vyhovenie a prispôsobenie sa technickým požiadavkám pripojených sietí alebo zariadení. Informácie o kreditnej karte sú pri prenose v sieťach vždy šifrované.
Súhlasíte s tým, že nebudete reprodukovať, duplikovať, kopírovať, predávať, ďalej predávať alebo zneužívať akúkoľvek časť tejto Služby, použitie Služby alebo prístup k Službe, alebo akýkoľvek kontakt na internetových stránkach, prostredníctvom ktorého sa služba poskytuje, bez nášho výslovného písomného súhlasu.
Nadpisy použité v tejto zmluve sú zahrnuté len pre bližšie určenie a nebudú obmedzovať ani inak ovplyvňovať tieto Podmienky.

ODSEK 3 – VYSKÚŠANIE A VRÁTENIE TOVARU


Na vyskúšanie a vrátenie tovaru máte 14 dní od zakúpenia. Pokiaľ uplynulo 14 dní od Vášho nákupu, vtedy Vám žiaľ nemôžeme ponúknuť vrátenie peňazí alebo výmenu tovaru.Aby ste mohli tovar vrátiť, musí byť v rovnakom stave, v akom ste ho dostali. 

Ak bol tovar kúpený v súvislosti s podnikateľskou činnosťou (uvedenie IČO na nákupnom doklade), právo na odstúpenie nevzniká, kedže obchodný zákonník túto možnosť neumožňuje.

Podľa § 9 ods. 1 je stanovená povinnosť predávajúceho bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.

Podľa § 10 ods. 3 pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť informovať spotrebiteľa o tom, že ak odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru.

ODSEK 4 – PRESNOSŤ, KOMPLETNOSŤ A AKTUALIZÁCIA INFORMÁCIÍ

Nie sme zodpovední, ak informácie dané k dispozícii na týchto stránkach nie sú presné, úplné alebo aktuálne. Materiály na tejto stránke sú poskytnuté iba ako všeobecné informácie a nemalo by sa na ne spoliehať alebo ich používať ako jediný základ pre rozhodovanie bez konzultácie s primárnymi, presnejšími, úplnejšími alebo včasnejšími zdrojmi informácií. Akékoľvek spoliehanie sa na materiál na tejto stránke je len na Vaše vlastné riziko.
Táto stránka môže obsahovať určité historické informácie. Historické informácie nie sú nevyhnutne aktuálne a sú poskytované len pre Vašu informáciu. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek meniť obsah týchto stránok, ale nemáme žiadnu povinnosť aktualizovať akékoľvek informácie na našich stránkach. Súhlasíte s tým, že je Vašou povinnosťou sledovať zmeny na našich stránkach.

ODSEK 5 – ÚPRAVY SLUŽIEB A CIEN

Ceny našich produktov sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť či prerušiť Službu (alebo akúkoľvek jej časť alebo obsah), bez predchádzajúceho upozornenia a kedykoľvek.
Nenesieme zodpovednosť voči Vám ani žiadnej tretej strane za akékoľvek modifikácie, zmeny cien, pozastavenie alebo ukončenie poskytovania Služby.

ODSEK 6 – PRODUKTY A SLUŽBY

Niektoré produkty alebo služby môžu byť k dispozícii výhradne online prostredníctvom webových stránok. Tieto produkty alebo služby môžu mať obmedzené množstvo a sú predmetom vrátenia alebo výmeny len podľa našich zásad vrátenia tovaru.
Vynaložili sme všetko úsilie, aby sme zobrazovali farby a obrázky našich produktov, ktoré sa objavujú v obchode, čo najpresnejšie. Nemôžeme zaručiť, že displej Vášho monitora počítača v ľubovoľnej farbe ich zobrazí presne.
Vyhradzujeme si právo, ale nie sme povinní, obmedziť predaj našich produktov alebo Služieb akejkoľvek osobe, geografickej oblasti alebo jurisdikcii. Môžeme toto právo uplatniť od prípadu na prípad. Vyhradzujeme si právo obmedziť množstvo akýchkoľvek výrobkov alebo služieb, ktoré ponúkame. Všetky popisy produktov alebo cien produktov môžu byť zmenené kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia na základe nášho vlastného uváženia. Vyhradzujeme si právo pozastaviť kedykoľvek predaj akéhokoľvek výrobku. Akákoľvek ponuka produktu alebo služby na tejto stránke je neplatná, ak je zakázaná.
Nezaručujeme, že kvalita všetkých produktov, služieb, informácií alebo iných materiálov zakúpených alebo Vami získaných naplní Vaše očakávania, alebo že budú opravené všetky chyby, ktoré nastali pri poskytnutí Služby.

ODSEK 7 – PRESNOSŤ ÚČTOVANIA A INFORMÁCIE O ÚČTE

Vyhradzujeme si právo odmietnuť akúkoľvek objednávku, ktorú ste u nás urobili. Môžeme, podľa nášho uváženia, obmedziť alebo zrušiť množstvo nakúpené na jednu osobu, na domácnosť, alebo na objednávku. Tieto obmedzenia môžu zahŕňať objednávky uskutočnené prostredníctvom alebo pod rovnakým účtom zákazníka, rovnakej kreditnej karty a/ alebo objednávky, ktoré používajú rovnakú fakturačnú a/ alebo doručovaciu adresu. V prípade, že by sme vykonali zmenu alebo zrušenie objednávky, môžeme sa Vás na to pokúsiť upozorniť prostredníctvom e-mailu a/ alebo fakturačnej adrese / telefónnom čísle poskytnutom v čase, kedy bola objednávka podaná. Vyhradzujeme si právo obmedziť alebo zakázať objednávky, ktoré podľa nášho úsudku, mohli byť podané od predajcov, dílerov alebo distribútorov.

Súhlasíte s tým, že budete poskytovať aktuálne, úplné a presné informácie o nákupe a účte pri všetkých nákupoch vykonaných v našom obchode. Súhlasíte s tým, že budete promptne aktualizovať svoj účet a ďalšie informácie, vrátane vašej e-mailovej adresy a čísiel kreditných kariet a dátumu ich vypršania, aby sme mohli dokončiť svoje transakcie a kontaktovať Vás v prípade potreby.

Pre ďalšie podrobnosti si prečítajte naše Zásady vrátenia tovaru.

ODSEK 8 – VOLITEĽNÉ NÁSTROJE

Môžeme Vám poskytnúť prístup k nástrojom tretích strán, ktoré nemonitorujeme a na ktoré nemáme žiadny prístup alebo kontrolu.
Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že poskytujeme prístup k takým nástrojom ako sú a “ako sú dostupné” (teda nástroje ako existujú alebo ako sú dostupné) bez žiadnych záruk, vyhlásení, bez podmienok akéhokoľvek druhu a bez schválenia. Neberieme žiadnu zodpovednosť vyplývajúcu alebo týkajúcu sa Vášho používania voliteľných nástrojov tretích strán.
Akékoľvek Vaše použitie voliteľných nástrojov ponúkaných prostredníctvom týchto stránok je úplne na Vaše vlastné riziko a uváženie, a preto by ste Vy mali zabezpečiť, že ste oboznámení a súhlasíte s podmienkami, za ktorých sú nástroje poskytované príslušným poskytovateľom (-mi) tretej strany.
Takisto môžeme v budúcnosti ponúkať nové služby a/alebo funkcie prostredníctvom webovej stránky (vrátane novo vydaných nástrojov a zdrojov). Takéto nové funkcie a/alebo služby sú tiež predmetom týchto Podmienok poskytovania služby.

ODSEK 9 – ODKAZY TRETÍCH STRÁN

Určitý obsah, produkty a služby dostupné prostredníctvom našej Služby môžu obsahovať materiály tretích strán.
Odkazy tretích strán na týchto stránkach vás môžu nasmerovať na webové stránky tretích strán, ktoré nie sú s nami späté. Nezodpovedáme za preskúmanie alebo hodnotenie obsahu alebo presnosti a nedávame záruky, ani neberieme akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek materiály alebo webové stránky tretej strany alebo za akékoľvek iné materiály, produkty alebo služby tretích strán.
Nenesieme žiadnu zodpovednosť za žiadne poškodenia alebo škody v súvislosti s nákupom alebo používaním tovaru, služieb, zdrojov, obsahu alebo iných transakcií vykonaných v súvislosti s akýmikoľvek webovými stránkami tretích strán. Preštudujte si starostlivo zásady a praktiky tretích strán a uistite sa, že ste ich správne pochopili, než sa pustíte do akejkoľvek transakcie. Sťažnosti, reklamácie, znepokojenia alebo otázky týkajúce sa produktov iných výrobcov by mali byť smerované na tretiu stranu.

ODSEK 10 – KOMENTÁRE UŽÍVATEĽOV, SPÄTNÁ VÄZBA A INÉ PRÍSPEVKY

Ak na základe našej žiadosti pošlete určité špecifické podanie (napríklad prihláška do súťaže), alebo bez žiadosti od nás pošlete kreatívne nápady, návrhy, podnety, plány či iné materiály, či už online, e-mailom, poštou alebo inou formou (súhrnne "komentáre"), súhlasíte s tým, že ich môžeme kedykoľvek bez obmedzenia upravovať, kopírovať, publikovať, distribuovať, prekladať a inak využívať na akomkoľvek médiu. Nemáme a nebudeme mať žiadnu povinnosť (1), uchovať akékoľvek komentáre ako dôverné; (2) zaplatiť kompenzáciu za prípadné komentáre; alebo (3) reagovať na prípadné komentáre.

Môžeme, ale nemáme žiadnu povinnosť monitorovať, upravovať alebo odstraňovať obsah, ktorý podľa vlastného uváženia určíme ako nezákonný, urážlivý, výhražný, ohováračský, hanlivý, pornografický, obscénny alebo inak závadný, alebo porušuje duševné vlastníctvo akejkoľvek strany alebo tieto Podmienky poskytovania služby.

Súhlasíte s tým, že Vaše komentáre nebudú porušovať žiadne právo akejkoľvek tretej strany, vrátane autorských práv, ochranných známok, súkromia, osobnosti alebo iného osobného či vlastníckeho práva. Ďalej súhlasíte s tým, že vaše komentáre nebudú obsahovať hanlivé alebo inak nezákonné, urážlivé alebo obscénne materiály, alebo nebudú obsahovať akýkoľvek počítačový vírus alebo iný malware, ktorý by mohli akýmkoľvek ohroziť prevádzku Služby alebo akékoľvek súvisiace webové stránky. Nesmiete používať falošnú e-mailovú adresu, predstierať, že ste niekto iný ako Vy sám, alebo inak zavádzať nás alebo tretiu stranu, pokiaľ ide o pôvod akýchkoľvek komentárov. Ste výhradne zodpovední za všetky komentáre, ktoré urobíte a ich presnosť. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť a nenesieme žiadny záväzok za prípadné komentáre pridané Vami alebo akoukoľvek treťou stranou.

ODSEK 11 – OSOBNÉ INFORMÁCIE

Vaše odovzdanie osobných údajov prostredníctvom obchodu sa riadi našimi Zásadami ochrany osobných údajov. Zobraziť naše Zásady ochrany osobných údajov.

ODSEK 12 – CHYBY, NEPRESNOSTI, OPOMENUTIA

Príležitostne môžu informácie na našich webových stránkach obsahovať typografické chyby, nepresnosti alebo opomenutia, ktoré môžu súvisieť s popisom produktov, cenami, akciami, ponukami, poplatkami za prepravu a tranzitnými časmi a dostupnosťou. Vyhradzujeme si právo opraviť prípadné chyby, nepresnosti alebo opomenutia a zmeniť alebo aktualizovať informáciu, alebo zrušiť objednávky, ak je akákoľvek informácia týkajúca sa danej Služby alebo akákoľvek súvisiaca webová stránka nepresná a to kedykoľvek a bez predošlého upozornenia (a to aj potom, čo ste podali svoju objednávku).
Nemáme žiadnu povinnosť aktualizovať, upravovať alebo objasňovať informácie týkajúce sa Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky, vrátane, ale bez obmedzenia informácií o cenách, okrem výnimiek stanovených zákonom. Žiadna špecifická aktualizácia alebo dátum použitý v Službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej stránke indikuje, že všetky informácie v Službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej stránke boli upravené alebo aktualizované.

ODSEK 13 - ZAKÁZANÉ POUŽITIE

Okrem iných zákazov, ktoré sú stanovené v Podmienkach služby, je zakázané používať web alebo jeho obsah: (a) pre akékoľvek nezákonné účely; (B) pre lákanie iných, aby vykonávali alebo sa zúčastňovali nezákonnej činnosti; (C) na porušenie akejkoľvek medzinárodnej, federálnej, provinčnej regulácie alebo pravidiel, zákonov, či miestnej vyhlášky; (D) na porušovanie alebo nedodržanie nášho práva duševného vlastníctva alebo práva duševného vlastníctva iných osôb; (E) k obťažovaniu, zneužívaniu, urážke, ublíženiu, hanobeniu, ohováraniu, zneváženiu, zastrašeniu, alebo diskriminácii na základe pohlavia, sexuálnej orientácie, náboženstva, etnického pôvodu, rasy, veku, národnosti alebo zdravotného postihnutia; (F), na predloženie nepravdivej alebo zavádzajúcej informácie; (G) pre nahratie ale prenos vírusov alebo akéhokoľvek iného typu škodlivého kódu, ktorý bude alebo môže byť použitý akýmkoľvek spôsobom, ktorý bude mať vplyv na funkčnosť alebo prevádzku Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky, iných webových stránok, alebo na internete; (H) za účelom zhromažďovania a monitorovania osobných údajov iných osôb; (I) na spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl, alebo scrape; (J) pre akékoľvek obscénne alebo nemorálne účely; alebo (k) pre narušenie alebo obchádzanie bezpečnostných prvkov Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webové stránky, iných webových stránok, alebo internetu. Vyhradzujeme si právo ukončiť Vaše využívanie Služby alebo súvisiacej internetové stránky pri porušení niektorého zo zakázaných použití.

ODSEK 14 - VYLÚČENIE ZÁRUKY; OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

Nezaručujeme, nezastupujeme ani negarantujeme, že Vaše využívanie našich služieb bude neprerušené, včasné, bezpečné či bezchybné.
Neposkytujeme žiadnu záruku, že výsledky, ktoré môžu byť získané z používania služby, budú presné alebo spoľahlivé.
Súhlasíte s tým, že z času na čas môžeme odstrániť službu na neobmedzenú dobu alebo kedykoľvek službu zrušiť bez predchádzajúceho upozornenia.
Výslovne súhlasíte s tým, že Vaše používanie alebo nemožnosti použitia služby je na Vaše vlastné riziko. Servis a všetky produkty a služby doručené prostredníctvom služby sú (s výnimkou prípadov výslovne nami uvedenými) poskytnuté "aké sú" a "ako sú dostupné", teda ako sú alebo ako sú dostupné, a to pre vlastné použitie, bez akejkoľvek reprezentácie, záruk alebo podmienok akéhokoľvek druhu, či už výslovných alebo predpokladaných, vrátane všetkých predpokladaných záruk alebo podmienok predajnosti, obchodnej kvality, vhodnosti pre konkrétny účel, trvanlivosti, titulu a neporušenia.
V žiadnom prípade nesmú ActiveDesk, naši riaditelia, zamestnanci, pobočky, partneri, zástupcovia, stážisti, dodávatelia, poskytovatelia služieb alebo licencie byť zodpovedné za zranenia, straty, pohľadávky alebo akékoľvek priame, nepriame, trestné, zvláštne, alebo následné škody akéhokoľvek druhu, vrátane, ale bez obmedzenia, straty zisku, ušlého zisku, straty úspor, straty dát, nákladov na výmenu, alebo akýchkoľvek podobných škôd, či už na základe zmluvy, deliktu (vrátane nedbanlivosti), objektívnej zodpovednosti alebo iným spôsobom vyplývajúceho z Vášho použitia akejkoľvek služby alebo akýchkoľvek produktov získaných z používania služby, alebo z akéhokoľvek iného nároku akokoľvek sa vzťahujúcemu k Vášmu používaniu služby, alebo akéhokoľvek výrobku, vrátane, ale nie výhradne, akejkoľvek chyby alebo opomenutia v akomkoľvek obsahu, alebo akejkoľvek straty alebo poškodenia akéhokoľvek druhu vzniknutého v dôsledku využívania služby, alebo akéhokoľvek obsahu (alebo produktu) zaslaného, preneseného či inak sprístupneného prostredníctvom služby, a to aj v prípade informovania o možnosti ich vzniku. Pretože niektoré štáty alebo jurisdikcie nedovoľujú vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti za následné alebo náhodné škody, v týchto štátoch alebo jurisdikciách bude naša zodpovednosť obmedzená v maximálnom rozsahu povolenom zákonom.

ODSEK 15 - NÁHRADA ŠKODY

Súhlasíte s tým, že zabezpečíte, budete chrániť a brániť ActiveDesk a naše materské i dcérske spoločnosti, pridružené spoločnosti, partnerské spoločnosti, riaditeľov, agentov, dodávateľov, poskytovateľov licencií, poskytovateľov služieb, subdodávateľov, dodávateľov, stážistov a zamestnancov, aby boli poškodení akýmkoľvek nárokom alebo požiadavkou vrátane primeraných poplatkov za právne služby spôsobené akoukoľvek treťou stranou v dôsledku alebo vyplývajúce z Vášho porušenia týchto Podmienok poskytovania služby alebo dokumentov, ktoré obsahujú odkaz, alebo z Vášho porušenia zákona alebo práv tretej strany.

ODSEK 16 - ODDELITEĽNOSŤ

V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto Podmienok poskytovania služby je určené za nezákonné, neplatné alebo nevynútiteľné, takéto ustanovenie napriek tomu musí byť vynútiteľné najvyššom uskutočniteľnom rozsahu podľa platných právnych predpisov, a nevykonateľná časť bude považované za oddeliteľnú od týchto Podmienok poskytovania služby, toto rozhodnutie nebude mať vplyv na platnosť a vymáhateľnosť akýchkoľvek iných zvyšných ustanovení.

ODSEK 17 – UKONČENIE ZMLUVY

Povinnosti a záväzky strán vzniknuté pred dátumom ukončenia zmluvy zostávajú v platnosti aj po ukončení tejto zmluvy pre všetky účely.
Tieto Zmluvné podmienky sú účinné, pokiaľ nebude zmluva ukončená Vašou alebo našou stranou. Tieto Podmienky poskytovania služby môžete ukončiť kedykoľvek, ak nás upozorníte, že už nechcete využiť naše Služby, alebo ak prestanete používať naše stránky.
Ak sa Vám to podľa nášho úsudku nepodarí, alebo máme podozrenie, že ste zlyhali konať v súlade s akoukoľvek podmienkou alebo ustanovením týchto Podmienok poskytovania služby, môžeme tiež ukončiť túto zmluvu kedykoľvek bez upozornenia a vtedy budete aj naďalej zodpovedný za všetky dlžné sumy splatné až do a vrátane dátumu ukončenia zmluvy a/ alebo podľa toho môžeme odoprieť Vám prístup k našim službám (alebo ich časti).

ODSEK 18 – ÚPLNÁ ZMLUVA

Ak budeme neúspešní pri výkone alebo vymáhaní akékoľvek práva alebo ustanovenia stanovenom v týchto Podmienkach poskytovania služieb, to nezakladá dôvod pre zrieknutie sa takéhoto práva alebo ustanovenia.
Tieto Podmienky poskytovania služby a všetky zásady alebo prevádzkové pravidlá nami uverejnené na tejto stránke alebo vo vzťahu k Službe predstavujú úplnú zmluvu a porozumenie medzi nami a Vami a riadenie Vášho používania služby, čo nahrádza všetky predchádzajúce alebo súčasné zmluvy, komunikácie a návrhy, či už ústne alebo písomné, medzi Vami a nami (vrátane, ale nie výhradne, akejkoľvek predchádzajúcej verzie Podmienok poskytovania služby).
Prípadné nejasnosti vo výklade týchto Podmienok poskytovania služby nesmú byť vyložené v neprospech navrhujúcej strany.

ODSEK 19 – ROZHODUJÚCE PRÁVO

Tieto Podmienky poskytovania služby a všetky samostatné dohody, podľa ktorých Vám poskytujeme služby sa riadia a budú v súlade so zákonmi platnými v Slovenskej Republike.

ODSEK 20 – ZMENY V PODMIENKACH PREVÁDZKY

Najaktuálnejšiu verziu Podmienok poskytovania služby môžete kedykoľvek skontrolovať na tejto stránke.
Vyhradzujeme si právo na základe nášho vlastného uváženia aktualizovať, zmeniť alebo nahradiť akúkoľvek časť týchto Podmienok poskytovania služby uverejnením aktualizácií a zmien na našich webových stránkach. Je vašou zodpovednosťou kontrolovať našu webovú stránku pravidelne ohľadom zmien. Vaše ďalšie používanie alebo prístup na našu webovú stránku alebo využitie Služby po zverejnené prípadných zmien týchto Podmienok používania služby predstavuje súhlas s týmito zmenami.

ODSEK 21 – KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Otázky ohľadom Podmienok poskytovania služby smerujte na adresu contact@activedesk.eu